logo

2018 .10

회사명 변경 - ㈜큐메이트플러스

2017 .04

ADAS Project 진행

2016 .06

모트렉스 Project 진행

2015 .05

국제 대학교 산학 협약

2015 .05

Wireless Charge Project 진행

2015 .04

Cluster Project 진행

2014 .03

CID Project 진행

2014 .02

한국 과학 기술 대학 산학 협약

2014 .01

ㅣF 전자(인천)전기자동차
부품 Project 진행

2012 .08

회사명 변경 ㈜큐메이트

2012 .02

Telematics Project 진행

2009 .07

MTS Project 진행

2008 .03

LG전자 AVN Project 진행

2007 .07

회사 창립(구 네오디지탈)

Copyright © 2018 QMATEPLUS. All rights reserved.

scroll up